Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. In het kader van deze wetgeving vindt u op deze pagina de volgende privacyverklaring.

 

De Vuurplaats, gevestigd aan Zanger 4, 5571 TW Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.devuurplaatsbreda.n
Zanger 4
5571 TW  Bergeijk
+31626028211

E.A.M. Vis is als houdster van deze praktijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Zij is te bereiken via info@devuurplaatsbreda.nl. 

 

Persoonsgegevens

De Vuurplaats verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Vuurplaats verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • levenssituatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag 

De Vuurplaats verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u gerichte en persoonlijke aandacht en begeleiding te kunnen bieden

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vuurplaats neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Vuurplaats gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Word: voor het maken van een kort reflectieverslag. Deze verslagen worden alleen gedurende het begeleidingstraject gebruikt om grip te houden op het proces 
 • Outlook: voor het ontvangen en versturen van mails met betrekking tot gemaakte afspraken
 • Zoom of MS Teams: voor het voeren van online begeleidingsgesprekken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vuurplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als bewaartermijn voor alle hierboven genoemde gegevens hanteren wij de duur van het begeleidingstraject. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vuurplaats verstrekt uitdrukkelijk géén persoonsgegevens aan derden. Mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan nemen wij hierover op voorhand contact met u op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vuurplaats gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vuurplaats en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devuurplaats.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Vuurplaats wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vuurplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@devuurplaatsbreda.nl.